Loading...

Algemene Voorwaarden 3XL Internet

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 3XL: 3XL Internet, gevestigd te Den Haag (KvK-nummer 27278281).
1.3 Opdrachtgever: degene met wie 3XL een Overeenkomst is aangegaan.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 3XL en Opdrachtgever op grond waarvan 3XL een Dienst (op)levert.
1.5 Dienst(en): de producten en/of diensten die 3XL aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst.
1.6 Partijen: onder partijen moet worden verstaan 3XL en Opdrachtgever.
1.7 Schriftelijk: onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens “per e-mail” verstaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door 3XL van Diensten aan, of ten behoeve van, Opdrachtgever.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij 3XL geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van 3XL door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door 3XL en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. 3XL en Opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 3XL is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
2.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
      1. de Overeenkomst
      2. de bijlagen
      3. de Algemene Voorwaarden

Artikel 3. Tot stand komen van een Overeenkomst, aanbieding en acceptatie
3.1 Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen 3XL en Opdrachtgever eerst tot stand:
- vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen, of
- vanaf de datum dat 3XL de aanvraag van Opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft bevestigd, of
- vanaf het moment dat 3XL met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.2 Het staat 3XL vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3 Alle offertes en prijsopgaven gedaan door 3XL zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3.4 Een aanbieding of offerte gedaan door 3XL heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
3.5 Op eigen algemene voorwaarden, dan wel afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 3XL zijn bevestigd.
3.6 Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten c.q. nog te sluiten Overeenkomsten.
3.7 Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn.
3.8 Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden domeinnaamregistraties, webhostingpakketten en onderhoudscontracten aangegaan voor 12 maanden.
3.9 Overeenkomsten genoemd in artikel 3.8 worden automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 2 maanden voor het einde van de Overeenkomst schriftelijk is opgezegd.

Artikel 4. (Op)levering van de Dienst
4.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal 3XL zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. 3XL houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Opdrachtgever. De door 3XL opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Opdrachtgever zal alle voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan 3XL verstrekken.
3.3 Opdrachtgever zal aanwijzingen van 3XL betreffende de (op)levering van de Dienst opvolgen.
3.4 3XL kan de website van Opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is Opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 5. Gebruik van de Dienst
5.1 Opdrachtgever dient bereikbaar te zijn op het door hem opgegeven e-mailadres en e-mail van 3XL m.b.t. tot de geleverde Dienst(en) nauwlettend in de gaten te houden (zie ook artikel 18.4, digitale facturen). Opdrachtgever dient 3XL wijzigingen in dit e-mailadres en andere relevante gegevens tijdig door te geven.
5.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende apparatuur zorgvuldig gebruikt. Opdrachtgever zal de eventueel door 3XL gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst en de eventueel daarbij behorende apparatuur in acht nemen.
5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan 3XL of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om deze storing of schade te herstellen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.4 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (backup van) alle eigen data.
5.5 Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en de netwerken (van leveranciers) waarvan 3XL gebruik maakt.

Artikel 6. Domeinnaamregistratie
6.1 Op verzoek kan 3XL voor Opdrachtgever via een leverancier een domeinnaam aanvragen, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden. Hierbij treedt 3XL slechts op als bemiddelend tussenpersoon en accepteert zij geen enkele aansprakelijkheid en geeft zij geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.2 Domeinnamen worden geregistreerd onder eigen naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart 3XL tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt 3XL schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (de registratie en/of het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever is m.b.t. de registratie en/of verhuizing van .nl domeinen akkoord met de huidige regelgeving van SIDN, ICANN en andere leveranciers. Door Opdrachtgever niet naar waarheid en/of onjuist ingevulde registratie-, verhuis- en/of overige formulieren zijn voor Opdrachtgever's eigen verantwoording. Eventuele boetes van SIDN en soortgelijke instanties zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever met een opslag van € 95,- per geval.
6.5 Indien Opdrachtgever de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft via 3XL, heeft 3XL te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
6.6 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op Opdrachtgever.
6.7 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of als handelsnaam is ingeschreven in het register van de KvK, tenzij het aantoonbaar een merk of handelsnaam van Opdrachtgever betreft.
6.8 3XL behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Opdrachtgever.

Artikel 7. Hosting en applicaties
7.1 3XL maakt voor de webhosting en DNS uitsluitend gebruik van servers van leveranciers. E-mail is ook volledig uitbesteed bij diverse andere leveranciers. 3XL beschikt niet over eigen servers. 3XL treedt hierin slechts op als bemiddelend tussenpersoon. De verschillende leveranciers hebben een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van hun servers en netwerken. 3XL is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
7.2 3XL is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de servers en netwerken van haar leveranciers, al dan niet ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, bugs, hacking, etc. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van eventuele aangeboden uptime garanties.
7.3 3XL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
7.4 Indien een derde 3XL erop wijst dat op de website(s) en/of (gehuurde) server(s) van Opdrachtgever informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is 3XL gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website(s) en/of server(s) aan de netwerken waarvan 3XL gebruik maakt verbonden zijn, met onmiddellijke ingang af te sluiten of, indien de website(s) op een systeem van 3XL staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. 3XL zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar Opdrachtgevers wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie. Bovendien is 3XL in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de inbreuk dat rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat recht op schadevergoeding van Opdrachtgever op 3XL ontstaat.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart en zal 3XL schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met de informatie op de website(s) en/of server(s) afkomstig van Opdrachtgever.
7.6 Indien meer data wordt opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die hoort bij het afgenomen hostingpakket, zal 3XL deze overschrijding maandelijks in rekening brengen.
7.7 Indien meer dataverkeer wordt gebruikt dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die hoort bij het afgenomen hostingpakket, zal 3XL deze overschrijding maandelijks in rekening brengen.
7.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
7.9 Uw webhostingaccount mag niet meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessen van de server. Blijft dit toch het geval, dan kunt u niet langer van het shared hosting platform gebruik maken. In dat geval is upgraden naar een vps of eigen server een optie.
7.10 Voor zover leveranciers van 3XL onbeperkt dataverkeer en/of opslag leveren en 3XL dit doorgeeft, is dit op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik is 3XL gerechtigd om het gebruik van de Dienst na constatering van het misbruik te limiteren. 3XL zal in dat geval contact opnemen met Opdrachtgever om in overleg met de Opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. De met Opdrachtgever gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.
7.11 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
 • handelingen en/of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 • informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving;
 • informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 • het verzenden van ongevraagde e-mail (spam) en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 • het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten;
 • het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • crypto mining services;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 • het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 • informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van 3XL of aan andere servers op het internet;
 • webapplicaties die voor meer dan 50% uit downloads bestaan;
 • webapplicaties ter verspreiding van illegaal beeld,- audio- en/of videomateriaal;
 • toepassingen zoals IRC (Internet Relay Chat), chat services, andere vergelijkbaar programma's en Bots;
 • het opzetten van een (anonieme) proxy;
 • backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium.
Onverminderd het bepaalde in Artikel 22. 'Buitengebruikstelling en opschorting' heeft 3XL het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat Opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien Opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan 3XL bovendien een boete van € 2.500,- per overtreding aan Opdrachtgever opleggen.
7.12 Ook in de onderstaande gevallen is 3XL gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan 3XL alle schade ten gevolge van de overtreding door 3XL of door derden geleden te vergoeden:
 • indien Opdrachtgever voorgaande punten overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 • indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van 3XL;
 • indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 • indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 • op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
7.13 3XL oefent geen invloed uit op de informatie die op de website of andere applicaties van Opdrachtgever wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is 3XL aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
7.14 Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, 3XL draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
7.15 3XL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
7.16 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

Artikel 8. Gebruik van netwerken
8.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met de netwerken die 3XL gebruikt. 3XL gebruikt meerdere netwerken van verschillende leveranciers. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
8.2 Van 3XL kan redelijkerwijs niet worden verlangd dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart en zal 3XL schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding, al dan niet van een derde, als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.
8.4 Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van netwerken waarvan 3XL gebruik maakt, netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
8.5 Indien naar het redelijk oordeel van 3XL een gevaar ontstaat voor het functioneren van de netwerken waarvan 3XL gebruik maakt en/of van de dienstverlening aan Opdrachtgever en van 3XL zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, gehackte website, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever, kan 3XL Opdrachtgever redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
8.6 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van de netwerken waarvan 3XL gebruik maakt, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken. Opdrachtgever is gehouden alle door 3XL ten gevolge hiervan geleden schade te vergoeden.

Artikel 9. Dataverkeer van Opdrachtgever
9.1 Het data- en e-mailverkeer voor de Opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of Dienst, gerekend op enig moment over de laatste 30 dagen. Mocht Opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is 3XL gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet Opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is 3XL gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9.1 Opdrachtgever vrijwaart en zal 3XL schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding, al dan niet van een derde, in verband met (de inhoud van) het dataverkeer van Opdrachtgever.

Artikel 10. Backups
10.1 De leveranciers van 3XL maken backups van haar eigen data zoals o.a. server OS, databaseservers, webservers en mailservers.
10.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor backup van alle eigen data. 3XL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies van data van Opdrachtgever.

Artikel 11. Grensoverschrijdend gegevensverkeer
11.1 Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever 3XL voor alle claims, kosten of schade (door derden) in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.
Zie ook de Bijlage Gegevensverwerking en de Privacyverklaring.

Artikel 12. Gebruik van identificatiegegevens
12.1 3XL zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Opdrachtgever zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik 3XL hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
12.2 Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.
12.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Opdrachtgever, kan 3XL Opdrachtgever aanwijzingen geven, die direct uitgevoerd dienen te worden.
12.4 Indien is vastgesteld dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes danwel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever direct in verzuim en is Opdrachtgever gehouden alle door 3XL ten gevolge van het misbruik geleden schade te vergoeden.
Zie ook de Bijlage Gegevensverwerking en de Privacyverklaring.

Artikel 13. Dienstverlening en onderhoud
13.1 De leveranciers van 3XL zullen, voor zover redelijkerwijs van hen verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
13.2 Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan 3XL. Omdat 3XL alle diensten m.b.t. domeinnaamregistratie, webhosting, DNS en e-mail heeft uitbesteed, en hierin alleen een bemiddelende rol speelt, zal 3XL deze storingen doorgeven aan de betreffende leveranciers.
13.3 3XL is vrij in haar keuze om Diensten uit te besteden aan andere leveranciers. 3XL treedt in dat geval slechts op als bemiddelend tussenpersoon. Alle diensten m.b.t. domeinnaamregistratie, webhosting, DNS en e-mail zijn uitbesteed bij andere leveranciers zoals Google en Microsoft.
13.4 3XL garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden.
13.5 Support dat buiten de dienst valt, zoals advies, uitzoekwerk en hulp bij de installatie op systemen van de Opdrachtgever, gaat altijd tegen uurtarief. Dit kan bijvoorbeeld het instellen van software zijn zoals een Google e-mailadres in Outlook zetten van Opdrachtgever.
Artikel 14. Wijziging in eigenschappen Dienst
14.1 3XL is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.
14.2 3XL zal een wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
14.3 Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 15. Wijziging en verhuizing
15.1 Wijziging van de factuur- en adresgegevens en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk aan 3XL te worden medegedeeld.
15.2 Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij 3XL te worden aangevraagd. 3XL is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening te brengen.

Artikel 16. Annulering
16.1 Indien Opdrachtgever schriftelijk een order doorgeeft, is deze bindend. Indien Opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal 3XL 25% van het totaalbedrag aan de Opdrachtgever factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 50,- exclusief alle voor de order geldende setupkosten. Bovendien zal 3XL de kosten van eventuele webhostingpakketten en domeinnaamregistraties factureren.

Artikel 17. Vergoeding en prijzen
17.1 Alle door 3XL vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's en zijn exclusief BTW, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
17.2 3XL kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor specificaties van nota's, betalingsherinneringen, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen, voorzover deze kosten in redelijkheid gemaakt moeten worden.
17.3 Indien Opdrachtgever schade(s) en/of storing(en) veroorzaakt in de Dienst en/of hardware, zal 3XL de kosten voor software- en/of hardwarematige probleemoplossing en/of reparatie aan opdrachtgever doorberekenen. Hierbij inbegrepen zijn ook hacks en spam als gevolg van de installatie van niet deugdelijke, niet up-to-date en/of onveilige scripts door Opdrachtgever.
17.4 Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan 3XL per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.
17.5 3XL is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
17.6 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 18. Betaling
18.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van 3XL. Bij verlengingen gaat de betalingsverplichting in op de eerste dag van de nieuwe periode.
18.2 3XL zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur per e-mail in rekening brengen. Bij verlengingen wordt de factuur voor de nieuwe periode circa 1 maand vooraf gestuurd. Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur.
18.3 Opdrachtgever dient de facturen van 3XL te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 dagen. Bij verlengingen dient het totaalbedrag voor het ingaan van de nieuwe periode bij 3XL te zijn ontvangen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door 3XL op de door haar aangewezen bankrekening is ontvangen. Eventuele (bank)kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
18.4 Alle betalingen door Opdrachtgever aan 3XL worden in mindering gebracht op de oudste vordering van 3XL, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
18.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan wel over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op 3XL met enig aan 3XL verschuldigd bedrag.
18.6 Indien Opdrachtgever enige factuur van 3XL niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van haar betalingen. Ook indien er bij het verlengen van Diensten zoals webhosting en domeinnaamregistraties bij het ingaan van de nieuwe periode nog niet betaald is, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Dienstverlening aan Opdrachtgever zal worden stopgezet totdat betaling is ontvangen en zal van toepassing zijn op de gehele account van Opdrachtgever (zie ook Artikel 22 Buitengebruikstelling en opschorting). Bij het suspenden van de account van Opdrachtgever zullen diens websites uit de lucht zijn en alle e-mail zal retour afzender gaan. Eventuele domeinnamen van Opdrachtgever zullen in elk geval niet meer verlengd worden. Deze kunnen komen te vervallen, kunnen worden opgeheven of op naam van 3XL gezet worden. 3XL is niet aansprakelijk voor het verlies van domeinnamen en data van Opdrachtgever door het buiten gebruik stellen van Diensten. Het stopzetten van de dienstverlening betekent niet dat het openstaand bedrag niet meer voldaan hoeft te worden. Facturatie m.b.t. domeinnaamregistraties en webhosting is als volgt:
 • Circa 1 maand vooraf, dus in elk geval ruim na het verstrijken van de opzegtermijn van 2 maanden, wordt de factuur voor de nieuwe periode verzonden. Het bedrag dient dus in elk geval (ruim) voor het ingaan van de nieuwe periode op de bankrekening van 3XL te zijn binnengekomen;
 • Indien deze betalingstermijn is verstreken, ontvangt Opdrachtgever een herinnering en eventueel nog een aanmaning;
 • Indien de betaling nog niet binnen is bij het ingaan van de nieuwe periode, wordt de gehele account van Opdrachtgever direct buiten gebruik gesteld (zie ook Artikel 18.6 en Artikel 22) totdat het gehele factuurbedrag op de rekening van 3XL is bijgeschreven.
18.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Opdrachtgever die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Opdrachtgever die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
18.8 Indien Opdrachtgever, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen, niet betaalt, is Opdrachtgever aanmaningskosten ad € 35,- exclusief BTW verschuldigd. Deze aanmaningskosten worden bij het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig 18.7, opgeteld.
18.9 Indien Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 18.8, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is 3XL gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door 3XL geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.
18.10 Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaar dient binnen twee weken na de factuurdatum door 3XL ontvangen te zijn. Bezwaren dienen per e-mail naar info@3xl.nl verstuurd te worden. Na ontvangst van het bezwaar zal 3XL een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdig ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.
18.11 Betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van vervallen rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.
18.12 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van 3XL en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens 3XL onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 19. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
19.1 3XL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
19.2 Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van 3XL komen zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun Dienst en/of product en/of storingen in een Dienst, product en/of een netwerk van een leverancier. Voorbeelden zijn gebroken kabels van datacenters door graafwerkzaamheden, DDoS aanvallen, hacks, falende (nood)stroomvoorzieningen van datacenters, etc.
19.3 In geval van tijdelijke overmacht is 3XL gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan twee maanden duurt, zal de Opdrachtgever gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
19.4 Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
20.1 3XL is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 3XL weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 3XL speelt daarin een bemiddelende rol (zie ook Artikel 7. Hosting en applicaties) en is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden. 3XL kan geen invloed uitoefenen op de leveranciers van de diverse diensten, zoals domeinnaamregistraties, webhosting, e-mail en DNS. 3XL heeft geen eigen servers maar besteed alles uit bij verschillende leveranciers zoals Google en Microsoft.
20.2 Iedere aansprakelijkheid van 3XL voor enige vorm van schade is uitgesloten, zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, bugs, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer is uitgesloten.
20.3 Indien en voor zover 3XL jegens Opdrachtgever in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, is 3XL slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag gelijk aan de door 3XL ontvangen vergoedingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
20.4 Opdrachtgever vrijwaart 3XL voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde diensten van, of middels, 3XL. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend, een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
20.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die 3XL mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
20.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle eigen data. 3XL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies van data van Opdrachtgever (zie ook Artikel 10. Backups).
20.7 Opdrachtgever is gehouden 3XL te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen haar personeelsleden, tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan.

Artikel 21. Reclame
21.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens 3XL vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van 3XL. Indien reclame gegrond is, worden de geleverde producten of Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22. Buitengebruikstelling en opschorting
22.1 3XL behoudt zich het recht voor - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - de Dienst(en) van Opdrachtgever buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens 3XL niet nakomt. Dit kan o.a. het geval zijn bij betalingsachterstand (zie artikel 18) en/of indien Opdrachtgever niet bereikbaar is en/of geen reactie geeft, al dan niet telefonisch of op het door haar verstrekte e-mailadres (zie Artikel 5). De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
22.2 Buitengebruikstelling vindt plaats op de gehele account van Opdrachtgever. Het kan dus voorkomen dat de webhosting/e-mail in de betreffende account van Opdrachtgever buiten gebruik wordt gesteld indien Opdrachtgever te laat is met betaling van een factuur voor websiteonderhoud, ook al was de factuur voor de hosting al voldaan. Buitengebruikstelling en opschorting beslaat dus de gehele account van Opdrachtgever.
22.3 Indien de account van Opdrachtgever buiten gebruik is gesteld, worden domeinnamen die zich in de account van Opdrachtgever bevinden niet meer automatisch verlengd. Deze zullen worden opgeheven en vrijkomen voor registratie of op naam van 3XL worden gezet.
22.4 Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door 3XL gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag ad € 95,- voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

Artikel 23. Duur en beëindiging
23.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23.2 De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
23.3 Ieder der partijen kan de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
23.4 Elke beëindiging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
23.5 Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop 3XL de opzegging heeft bevestigd.
23.6 Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts beëindigen indien Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
23.7 3XL kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens 3XL niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt of daarmee in strijd handelt. Dit kan o.a. zijn het niet (tijdig) betalen.
23.8 3XL heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
23.9 Indien websites, scripts of applicaties van Opdrachtgever gevaar opleveren voor het netwerk waarvan 3XL gebruik maakt en/of de Dienstverlening van 3XL, kan 3XL Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Dit kan o.a. zijn het up-to-date houden van de webapplicaties van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever deze niet opvolgt, kan 3XL alsnog de Overeenkomst beëindigen. Eventuele kosten die gemaakt dienen te worden om schade(s) en/of storing(en) te herstellen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
23.10 3XL is te allen tijde gerechtigd domeinnamen van Opdrachtgever op te heffen of op eigen naam te zetten, indien Opdrachtgever een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens 3XL niet nakomt.

Artikel 24. Gevolgen van beëindiging
24.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal 3XL de in de account van Opdrachtgever overgebleven geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen. De gehele webhostingaccount zal verwijderd worden, alsmede alle bestanden (zoals de gehele website of webwinkel) en instellingen (zoals DNS) in die account zullen worden verwijderd.

Artikel 25. Overdracht
25.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3XL is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 26. Intellectueel Eigendom
26.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal e.d. (gezamenlijk: "(de) Werken") berusten uitsluitend bij 3XL of haar licentiegevers.

Artikel 27. Geheimhouding
27.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.

Artikel 28. Privacy
28.1 3XL verwerkt bij, of in verband met, de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en 3XL als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door 3XL ten behoeve van Opdrachtgever staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.
28.2 3XL verwerkt Persoonsgegevens van haar Opdrachtgevers, prospects en andere zakelijke contactpersonen. 3XL is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. De volledige en actuele privacyverklaring van 3XL is te raadplegen via www.3XL.nl/privacyverklaring.
28.3 3XL vertegenwoordigt (via een leverancier) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. 3XL wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende leverancier, instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. 3XL is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Opdrachtgever het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

Artikel 29. Geschillenregeling en toepasselijk recht
29.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en 3XL zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 30. Contact
3XL biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning van de internetdiensten worden in de regel binnen 24 uur op werkdagen per e-mail beantwoord, indien mogelijk. Overige vragen worden ook, indien mogelijk, binnen 24 uur en op werkdagen per e-mail beantwoord.

Artikel 31. Slotbepaling
31.1 De administratie van 3XL levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
31.2 Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.
31.3 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


Bijlage Gegevensverwerking / VerwerkingsovereenkomstArtikel 1 - Definities
Naast de definities uit de Algemene Voorwaarden hebben de namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, de hiernavolgende betekenis:
1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon;
1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot, doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Opdrachtgever, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
1.6 Verwerker: 3XL, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van 3XL Persoonsgegevens verwerkt;
1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van 3XL aan Opdrachtgever, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 - Onderwerp
2.1 3XL zal bij, of in verband met, de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Opdrachtgever in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en 3XL als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door 3XL.

Artikel 3 - Verplichtingen 3XL
3.1 3XL verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij, of in verband met, de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door 3XL gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 - Sub-verwerkers
4.1 3XL is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits 3XL ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op 3XL rusten, op basis van deze Bijlage.
4.2 3XL blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Opdrachtgever.

Artikel 5 - Doorgifte van Persoonsgegevens
5.1 3XL zal Persoonsgegevens slechts doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.
5.2 3XL zal Persoonsgegevens slechts doorgeven aan de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 - Beveiliging
6.1 3XL zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 - Meldplicht
7.1 Om Opdrachtgever in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt 3XL Opdrachtgever onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
- het Datalek;
- de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
- wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
- de technische maatregelen die door 3XL zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
7.2 3XL verstrekt op verzoek van Opdrachtgever nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
7.3 3XL kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)
8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent 3XL Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
8.2 3XL stelt Opdrachtgever onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan 3XL. 3XL zal erop toezien dat door haar ingeschakelde Sub-verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement
9.1 3XL verleent Opdrachtgever voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits
10.1 Indien de door 3XL beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door 3XL onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.
10.2 Een door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarin de audit voorziet en het proces, eens per jaar plaats.
10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens, zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 - Geheimhouding
11.1 3XL verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
11.2 3XL staat er voor in dat personen in dienst van, of werkzaam voor, 3XL en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien 3XL tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Opdrachtgever 3XL in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan 3XL een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
12.2 3XL is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 20.5 van de Algemene Voorwaarden.
12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 - Duur en beëindiging
13.1 De verplichtingen van 3XL uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover 3XL nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal 3XL de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.
13.3 3XL kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de fiscale bewaarplicht en de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.Mei 2018