Loading...

Privacyverklaring

3XL verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens 3XL wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt 3XL (persoons)gegevens?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data, verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (o.a. domeinnaamregistratie, hostingpakketten, web development, onderhoud, support) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt 3XL?
3XL verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt. Als u gebruik maakt van onze support, hebben we uw contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren. Aan en door ons verstrekte logins van bijvoorbeeld een website of control panel worden door ons bewaard. Dit om de diensten (zoals een onderhoudscontract voor het updaten van een website of het in opdracht verzenden van een nieuwsbrief) te kunnen blijven uitvoeren. Al deze logins kunt u uiteraard zelf te allen tijde wijzigen, zodat 3XL niet meer kan inloggen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan 3XL, kan 3XL aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website. Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt, bewaart 3XL verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot uw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@3xl.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?
3XL verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiƫle administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft 3XL gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het updaten van webapplicaties, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Daarnaast bewaren wij uw IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account en of er wijzigingen worden doorgevoerd. 3XL slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

3XL maakt gebruik van cookies op haar website. Dit doen wij om onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren. Lees hierover meer in ons Cookie Statement.

Derde ontvangers
3XL maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam, webhosting of e-maildienst vervult 3XL een rol als bemiddelend tussenpersoon. Uw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende leveranciers en/of registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Deze instantie beslist over de toekenning van uw domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken, zal 3XL uw aanvraag- en contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze leveranciers en/of instanties doorgeven.

3XL verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Uw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan 3XL het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt 3XL onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat 3XL gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt 3XL vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@3xl.nl om van uw rechten gebruik te maken.

Heeft u het idee dat 3XL niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging
3XL heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. 3XL schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. 3XL is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiƫle onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring horen we dat natuurlijk graag. Laat het weten via info@3xl.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring
3XL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.


Mei 2018