Loading...

Bijlage Gegevensverwerking /
Verwerkingsovereenkomst

Om te voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens, heeft 3XL een verwerkersovereenkomst opgesteld met betrekking tot de diensten die door 3XL worden verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Deze Bijlage Gegevensverwerking hebben wij in onze Algemene Voorwaarden opgenomen. Deze bijlage geldt als verwerkingsovereenkomst.

Artikel 1 - Definities
Naast de definities uit de Algemene Voorwaarden hebben de namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, de hiernavolgende betekenis:
1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon;
1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot, doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Opdrachtgever, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
1.6 Verwerker: 3XL, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van 3XL Persoonsgegevens verwerkt;
1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van 3XL aan Opdrachtgever, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 - Onderwerp
2.1 3XL zal bij, of in verband met, de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Opdrachtgever in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en 3XL als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door 3XL.

Artikel 3 - Verplichtingen 3XL
3.1 3XL verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij, of in verband met, de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door 3XL gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 - Sub-verwerkers
4.1 3XL is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits 3XL ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op 3XL rusten, op basis van deze Bijlage.
4.2 3XL blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Opdrachtgever.

Artikel 5 - Doorgifte van Persoonsgegevens
5.1 3XL zal Persoonsgegevens slechts doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.
5.2 3XL zal Persoonsgegevens slechts doorgeven aan de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 - Beveiliging
6.1 3XL zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 - Meldplicht
7.1 Om Opdrachtgever in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt 3XL Opdrachtgever onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
- het Datalek;
- de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
- wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
- de technische maatregelen die door 3XL zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
7.2 3XL verstrekt op verzoek van Opdrachtgever nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
7.3 3XL kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)
8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent 3XL Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
8.2 3XL stelt Opdrachtgever onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan 3XL. 3XL zal erop toezien dat door haar ingeschakelde Sub-verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement
9.1 3XL verleent Opdrachtgever voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits
10.1 Indien de door 3XL beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door 3XL onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.
10.2 Een door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarin de audit voorziet en het proces, eens per jaar plaats.
10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens, zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 - Geheimhouding
11.1 3XL verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
11.2 3XL staat er voor in dat personen in dienst van, of werkzaam voor, 3XL en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien 3XL tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Opdrachtgever 3XL in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan 3XL een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
12.2 3XL is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 20.5 van de Algemene Voorwaarden.
12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 - Duur en beëindiging
13.1 De verplichtingen van 3XL uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover 3XL nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal 3XL de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.
13.3 3XL kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de fiscale bewaarplicht en de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.


Mei 2018